Privacybeleid

Privicy verklaring AVG
Attelyootje, gevestigd aan De Panneboeter 60, 3343 PH Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
www.attelyootje.nl
De Panneboeter 60
3343 PH Hendrik-Ido-Ambacht
attelyootje@gmail.com

Yolanda Pasterkamp-de Jonge is de Functionaris Gegevensbescherming van Attelyootje
Zij is te bereiken via attelyootje@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Attelyootje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Attelyootje verwerkt alleen gegevens als daar toestemming voor is gegeven van klanten en/of volgers van Attelyootje website/facebookpagina. Dit zijn gegevens die door hen zelf verstrekt zijn voor het afhandelen van bestellingen, volgen workshop of het versturen van een nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden, dan waarvoor men toestemming heeft gegeven, worden gebruikt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via attelyootje@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Attelyootje verwerkt w persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Attelyootje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Attelyootje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Attelyootje) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Attelyootje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mails met betrekking tot bestellingen                                     maximaal 5 jaar
E-mails met betrekking tot aanvragen/informatie                       maximaal 5 jaar
E-mails met betrekking tot financiële administratie                     onbeperkt
Data voor verwerking van facturen                                           maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Attelyootje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Attelyootje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Reacties op blogposts
Wanneer je een reactie wilt achterlaten op blogberichten van Attelyootje is het niet nodig een account aan te maken.
Attelyootje modereert de achtergelaten reacties niet handmatig.
Met het oog op het voorkomen van naar ons oordeel ongepast, seksistisch, racistisch of grof taalgebruik en/of overduidelijke nepnamen en bij spam zullen reacties worden verwijderd.
Attelyootje behoud het recht om de mogelijkheid tot het achterlaten van reaacties tijdelijk of permanent uit te schakelen.

Online Formulieren
Attelyootje maakt gebruik van verschillende aanmeldingsformulieren van Ninja Forms en Email Subscribers.
De gegevens die u invult bij deze formulieren zullen uitsluitend worden gebruikt door de beheerder.
Het e-mailadres zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden en zal ook niet worden gepubliceerd, verkocht of anderszins verspreid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Attelyootje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Attelyootje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar attelyootje@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Attelyootje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Attelyootje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via attelyootje@gmail.com

Je vindt de website mooi? Vertel het je vrienden: